Socheya Nahi c | Entertainer Jatt

Socheya Nahi c

Singer/Lyrics - Nishan Hans

Music - Harry Sharan

Video - SBS Studios